Splošni pogoji poslovanja –

občasni prevozi

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del prevozne pogodbe, ki jo skleneta Vrankar – bus d.o.o.. in naročnik, ob potrditvi naročila najema avtobusa za predvideno potovanje, kjer je dogovorjena relacija in prevoznina.

V primeru telefonske potrditve oziroma potrditve naročila po e-pošti, se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po e-pošti potrdil program poti in najem avtobusa ali kombija za to potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani http://www.vrankar.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je opravila potrditev naročila za najem avtobusa ali kombija.

II. NAROČILO

Naročnik in Vrankar – bus d.o.o.  skleneta hkrati, ob potrditvi naročila najema avtobusa ali kombija, ki vsebuje podatke o naročnikovi planirani poti, prevozno pogodbo.

Ob naročilu je naročnik dolžan navesti planiran časovni in krajevni program potovanja. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Naročilo naročnika je zavezujoče. Od njega lahko odstopi le v skladu z določili o naročnikovi odpovedi najema avtobusa (III. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo naročilo se poleg izrecne pisne potrditve oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika. Naročilo in prevozna pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve sprejema naročila s strani Vrankar- bus d.o.o.

III. ODPOVED NAROČILA

Naročnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja. V tem primeru ima Vrankar – bus d.o.o. pravico do vračila stroškov zaradi odpovedi naročila, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je naročnik odpovedal naročilo:

 

do 8 dni pred odhodom
  • brez plačila
od 7 do 4 dni pred odhodom
  • 15 % cene naročila
od 3 do 1 dneva pred odhodom
  • 50 % cene naročila
na dan odhoda
  • 90 % cene naročila

IV. EVROPSKA DIREKTIVA 561/2006

Naročnik se z potrditvijo naročila za najem avtobusa za predvideno potovanje obvezuje, da bo spoštoval navedbe Evropske direktive 561/2006 ter v skladu z direktivo načrtoval čas vožnje za predvideno potovanje. Evropska direktiva 561/2006 navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika ne sme presegati 9h, skupen delavni čas (odsotnost) enega voznika pa 15h; da dnevni čas vožnje dveh voznikov ne sme presegati 18h, skupen delavni čas (odsotnost) dveh voznikov pa 20h.

V. PRTLJAGA

Prevoznik prevzame potnikovo izročeno prtljago in jo prepelje od odhodnega do namembnega kraja. Če potnik za izročeno prtljago ni predložil prtljažnega listka in plačal prevoznine, ni upravičen do izplačila odškodnine v primeru, da se izročena prtljaga v avtobusu poškoduje ali je ukradena. Ročno prtljago je dovoljeno prinesti v vozilo in se jo prepelje brez posebnega plačila. Prevoznik sme preprečiti vnos ročne prtljage v vozilo, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali stanja, ogrozi varnost prevoza.

Vrankar – bus d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikovih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz avtobusa.

VI. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Kamniku. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od naslednjega dneva objave na www.vrankar.si.

 

Kamnik, 1.1.2017

Vrankar – bus, d.o.o.